مدیریت استراتژی

در زمینه مدیریت ، ” مدیریت استراتژی ” شامل تدوین و اجرای اهداف اصلی و ابتکارهایی که توسط مدیران ارشد سازمان برای آگاهی و سودآوری ذینفعان بکارگرفته می شود ، با توجه به در نظر گرفتن منابع و ارزیابی محیط های داخلی و خارجی که در آن سازمان فعالیت می کند بهترین روش برای مدیریت چشم انداز و آرمان های سازمان در جهت رشد و توسعه در راستای اهداف اصلی و فرعی سازمان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند .
مدیریت استراتژی ترسیم یک جهت کلی را برای یک شرکت یا سازمان را فراهم می کند . که شامل مشخص کردن و تمایزاهداف سازمان ، تدوین سیاست ها و برنامه ها برای دستیابی به آن اهداف و سپس تخصیص منابع برای اجرای برنامه ها از  ملزومات سازمانها ، شرکت ها ، کسب و کارهای سنتی ، بازاریابی های دیجیتالی و اینترنتی از دسته هایی هستند که نیازمند این روشهای مدیریتی می باشند . دانشگاهیان و مدیران عملیاتی ، مدل ها و چارچوب های متعددی را برای کمک به تصمیم گیری استراتژیک در زمینه محیط‌های پیچیده و پویایی رقابتی ایجاد می کنند .
مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می‌شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد.

مایکل پورتر یکی از نظریه پردازان مدیریت استراتژیک سه اصل اساسی استراتژی را اینگونه عنوان می کنند :
ایجاد “موقعیت (بازار) منحصر به فرد و با ارزش”
تجارت با انتخاب های هوشمند “چه کاری انجام ندهید”
ایجاد ” تناسب ” با هم ترازی فعالیت های شرکت با یکدیگر برای پشتیبانی از استراتژی مورد انتخاب.

برای مطالعه بیشتر روی دانلود مقاله کلیک کنید.