پیش بینی های فارستر برای سال 8113 بیان گر این است که افرادی که مهارت های بسیار تخصصی و تقاضائی دارند ، مانند دانشمندان داده و هوش مصنوعی و توسعه دهندگان نرم افزار
می خواهند برای شرکتهایی کار کنند که بازی تحول دیجیتال خود را با نگاهی توسعه طلبانه به سمت و سوی تبدیل شدن به مرجع درحرفه خود را دارند . شرکت های برتر ، استعدادها را به خط مقدم تجربه کارکنان و مشترکین خود (مشتریان) خود سوق داده اند ، مهارت های کارکنان را با یادگیری شخصی که مستقیماً با اهداف و استراتژی های شرکت مرتبط است ، توسعه داده اند . شرکت هایی که در ایجاد این ارتباطات یادگیری و عملکرد ناکام هستند ، باید برای جبران عملکرد نامناسب خود برای جذب بهترین ها تالش کنند

تشخیص الگوی شناسایی استعدادهای هنری برمبنای هوش مصنوعی

کشف مهارتهای افراد در حال و آینده این در واقع یک تمرکز بسیار باال بر روی ساماندهی منابع انسانی ) Resource Human ) می باشدکه تقریبا بیشتر سازمانهای با تفکر رو به جلو با آن آشنا هستند و مدیریت پیشبرد استراتژی خود را مبنی بر شناسایی استعدادها و ترغیب به رشد و شکوفایی آن تمایل دارند .

بازگشت سرمایه در صورت مرجع بودن ما معتقدیم اگر به افراد مخاطب حرفه خودمان اگر به صورت منابع انسانی برای ترویج و بکارگیری در زمان شکوفایی نگاه کنیم در نتیجه می توان عالوه بر برنامه ریزی در حال حاضر برای کشف استعداد و بهره برداری آنی برای زنده ماندن داشت ، بلکه می توان تابعی بر حسب زمان برای استفاده از این منابع در آینده نیز ترسیم نمود. برای محک زدن این داده ها در برابر مطالبات فعلی کسب و کار ، وقت بگذارید و مطمئن شوید که در حال حاضر، سال آینده و در آینده دور مهارت های مورد نیاز را ارزیابی می کنید . امروز چه فناوری لازم است؟ (هوش مصنوعی) حدود سه سال بعد چطور؟ چگونه کارمندان شما می توانند در مناطقی از مشاغل خارج از منطقه فعلی خود مشارکت کنند؟
به یاد داشته باشید بین یادگیریهایی که ممکن است کارمندان به آن نیاز داشته باشند و اینکه چگونه این آموزش منجر به بهبود عملکرد کسب و کار خواهد شد ، خط مستقیمی برقرار کنید

شناسایی و پرورش استعداد افراد

این موضوع یک بازه کودکان تا افراد میانسال را می تواند در بر بگیرد . برخی از شما ممکن است سال 7991 را به یاد بیاورید که IBM Blue Deep گری کاسپاروف را در شطرنج شکست داد . اما اگر به اندازه کافی پیر نبودید، ممکن است به یاد بیاورید که برنامه رایانه دیگری ، DeepMind Google AlphaGo ، در سال 6172 Lee
Sedol ، قهرمان جهان را شکست داد .Go یک بازی باستانی چینی است که تسلط آن برای رایانه ها بسیار دشوارتر از شطرنج است . اما AlphaGo به طوری خاص برای بازی کردن Go آموزش داده شده بود ، نه تنها با تجزیه و تحلیل حرکات بهترین بازیکنان ،بلکه با یادگیری چگونگی انجام بهتر بازی در برابر میلیون ها بار تمرین در برابر خودش را داشت . بنابراین اگر یک ارزیابی از پیشرفت تکنولوژی و ارتباط آن با پشیرفت و شکوفایی بشر را در نظر بگیریم ، پرواضح است که تکنولوژی با سرعت سرسام آوری به سمت آینده پیش می رود . استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (هوش مصنوعی) به جهت تبدیل استعدادهای افراد به داده های قابل اندازه گیری با جلساتی که با مشاوران متخصص هنری منعقد می شود می تواند پایه های امپراطوری رهبری در زمینه هنر را رقم بزند . این الگوها قابل ارزیابی ، بهبود مستمر و تغییرات زمانی را برای ترمیم گپ های احتمالی را در خود جای دارند و لحظه به لحظه حال کسب و کار ما را خوب می نماید . بدیهی است بدن و مغز ما در محدودیت ها و ضعف ها ساخته شده است . به گفته استاد بزرگ دانشگاه آکسفورد شیمون وایتسون ، فن آوری تا حدی پیشرفت می کند که ما قادر خواهیم بود برخی از نقاط ضعف و محدودیت های خود را با کامپیوتر افزایش دهیم ، در نتیجه بسیاری از توانایی های طبیعی ما را ارتقا می بخشد.

تشخیص الگوی شناسایی استعدادهای هنری برمبنای هوش مصنوعی

روش تحقیق و اجرا
1 -تحقیق و پژوهش در حوزه هنر ، ارتباط هنر و ویژگیهای فردی ، استخراج ویژگیهای قابل تبدیل به داده های مقیاس پذیر
2 -تشکیل تیم تحقیق و توسعه برای پیش پردازش الگوی داده ای برای بررسی رفتارسنجی و استعدادیابی
3 -تشخیص الگوی شناسایی ویژگیهای اصلی برای کشف استعداد بر مبنای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
4- -ایجاد پایگاه داده دانشی برای شروع و جمع آوری داده های مورد نیاز از جامعه هدف
5- -تقسیم بندی سگمنت های مورد هدف به صورت فازبندی
6-طراحی نرم افزار هوشمند برای بررسی و ارزیابی و قابل مشاوره در حوزه استعدادیابی
7-ارائه الگوهای نمایشی برای توضیح و توصیف عملکرد پروژه