استاندارد PMBOK

استاندارد PMBOK مجموعه‌ای از اصطلاحات و دستورالعمل های استاندارد برای مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. راهنمای پروژه مدیریت دانش در سال 2017 منتشر شد. این راهنما سندی است که نتیجه کار را نظارت می‌کند . توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) ، که گواهینامه های CAPM و PMP را ارائه می‌دهد. بخش عمده‌ای از راهنمای استاندارد PMBOK منحصر به فرد برای مدیریت پروژه مانند روش مسیر بحرانی و ساختار شکست (WBS) است. راهنمای استاندارد PMBOK همچنین با مدیریت عمومی در موارد برنامه‌ریزی ، سازماندهی، منابع انسانی، اجرای پروژه و کنترل عملیات یک سازمان همپوشانی دارد. سایر رشته‌های مدیریتی که با راهنمای استاندارد PMBOK همپوشانی دارند شامل پیش بینی مالی ، رفتار سازمانی ، علم مدیریت ، بودجه بندی و سایر روش های برنامه ریزی است.
عبارت (پم‌باک ) PMBOK مخفف Project Management Body Of Knowledge است و در فارسی به گستره دانش مدیریت پروژه، پیکره دانش مدیریت پروژه یا به صورت ساده‌تر به دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است. منظور از Body Of Knowledge مجموعه‌ای جامع از اطلاعات و مهارت‌هاست که یک حرفه را شکل می‌دهند.
استاندارد  PMBOK  (پم‌باک)  42 فرآیند برای مدیریت پروژه معرفی می‌کند. 42 نوع کاری که برای مدیریت هر نوع پروژه‌ای کافی است. در PMBOK  (پم‌باک) و اکثر استاندارد های دیگر، مدیریت پروژه از جنبه‌های تخصصی پروژه جدا می‌شوند، زیرا الگوی موفق این است که مدیر پروژه خود را درگیر مسایل تخصصی پروژه نکند. به خاطر این انتزاع، امکان شکل دادن به چهارچوبی کلی که برای هر نوع پروژه قابل استفاده باشد به وجود می‌آید.
برخی از فرآیند ها اختیاری و اکثر آن‌ها اجباری هستند. تیم مدیریت پروژه باید فرآیند هایی که برای پروژه لازم هستند را در ابتدای کار مشخص کند و تعیین کند که هرکدام از آن فرآیند ها به چه ترتیب در پروژه اجرا خواهند شد. در PMBOK  (پم‌باک) راهنمایی‌های زیادی در مورد هر فرآیند وجود دارد، ولی این راهنمایی‌ها برای عملیاتی ساختن آن‌ها کافی نیست و به همین خاطر شکل دادن به یک سیستم مدیریت پروژه کامل نیاز به تجربه و دانشی تکمیلی دارد که انتظار می‌رود در تیم مدیریت پروژه وجود داشته باشد.
42 فرآیند مدیریت پروژه  PMBOK  (پم‌باک) به دو شکل دسته‌بندی می‌شوند تا درک آن‌ها برای مخاطب ساده‌تر باشد. یک دسته‌بندی بر اساس گروه‌های فرآیند ی و دسته‌بندی دیگر بر اساس حوزه‌های دانش است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.